Feuersteinova metoda

Touto cestou bychom Vás chtěli informovat o metodě, kterou jsme začali využívat při práci s dětmi v naší škole. Jedná se o Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování (FIE).

Prof. Reuven Feuerstein, PhD. je celosvětově uznávaným psychologem v oblasti klinické, vývojové a kognitivní psychologie. Vytvořil metodu instrumentálního obohacování, která je založená na rozvoji umění učit se. Dle Feuersteina není inteligence neměnná struktura a může se právě na základě správného působení vyvíjet.

Feuersteinova metoda instrumentální obohacování (FIE) je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se také jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. S metodou FIE je doporučeno začít pracovat už s dětmi předškolního věku. Metoda rozvíjí zejména předpoklady k učení, které děti později využijí nejen při vstupu do základní školy, ale i v dalších navazujících stupních vzdělávání. Jedná se zejména o schopnost soustředění, vytváření pracovních strategií, které využijí například při plnění domácích úkolů, ale i v běžném životě, práci s chybou a rozvoj vyjadřovacích a komunikačních schopností. Velkým přínosem je i schopnost klást otázky, uvědomit si sebe sama, vážit si sám sebe, vytvářet si souvislosti, schopnost obhájit svůj postoj a názor. Školákům tak nabízíme možnost rozvíjet dovednosti odlišnou formou, než je klasické učení, bez tlaku na výkon a soutěžení (motto metody je: „Dejte mi chvilku, já si to rozmyslím.“). Program podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Učitel děti motivuje a učí je, že jsou schopné podat výkon, který vede k úspěchu.

Název instrumentální obohacování vyplývá ze způsobu, jakým jsou výše zmíněné schopnosti rozvíjeny. Instrumenty jsou pracovní listy vytvořené Feuersteinem a jeho kolegy. Každé dítě má k dispozici svou sadu pracovních listů, kterými ho systematicky a dlouhodobě v rámci jednotlivých lekcí provází vyškolený lektor.

Pracujeme v malé skupině. Děti se učí vzájemné komunikaci, respektování názoru druhého, odvaze čelit problémům. Je možné však pracovat individuálně, pokud to vyžadují potíže dítěte. Není nutností pracovat jen se dříve zmíněnými instrumenty. Metodu zprostředkovaného učení je možné aplikovat i v běžných hodinách. Pevně věříme, že i u nás bude mít příznivý dopad na naše děti, a nejen na ně. Už teď jsou změny viditelné.

Markéta Nitraiová