Listopadové dění v ZŠ

Začátek listopadu byl ve škole ve znamení příprav na Den otevřených dveří, třídní schůzky a s nimi spojeném „zúčtování“ výsledků snažení žáků za první čtvrtletí školního roku. Potýkali jsme se s vysokou nemocností zaměstnanců, v jednu chvíli chybělo i 7 pracovníků! Bylo to náročné, ale podařilo se nám to úspěšně zvládnout a děkuji všem, kteří se na chodu školy v této personální krizi podíleli. Pokud se chcete dozvědět více o průběhu Dne otevřených dveří, můžete si to přečíst v přiloženém článku.

Během listopadu jsme pokračovali i v inventarizaci školního majetku, a hlavně jsme intenzivně pracovaly s paní zástupkyní M. Nitraiovou a s paní ekonomkou J. Andrysovou na rozpočtu školy pro rok 2024. Návrh rozpočtu jsme konzultovali se zástupci zřizovatele (panem starostou J. Snášelem a paní místostarostkou S. Svobodovou na pracovní schůzce) a radila nám i naše paní účetní Ing. Štollerová. Sestavování rozpočtu organizace byla, nejen pro mě, premiéra, která si vyžádala dost napjaté nervy. Podařilo se nám v některých položkách šetřit, v souvislosti s odloučením MŠ, ale i přesto je rozpočet poměrně objemný a pro zřizovatelskou obec dost zatěžující. Činí bez mála 2 900 000. Proto moc děkujeme Andělské Hoře za podporu školy a věříme, že budování prestiže školy napomůže i dobrému jménu obce. Domnívám se, že škola už z principu je institucí, která s sebou nese kulturu a její provozování svědčí i o dobré úrovni obce. Pokud bych se ještě vrátila k rozpočtu, věřím, že ten příští se podaří usměrnit více, a to o provozní položky za celou budovu národní školy, odkud nám zbývají přestěhovat ještě dvě třídy. Je nutno zde podotknout, že také Světlá Hora podpořila aktivity žáků na rok 2024, a sice částkou 150 000,-. Děkujeme za to! Podporu školy ze strany Světlé vítáme, neboť cca 75 % žáků školy je právě ze Světlé Hory. Pan starosta Šimčík přislíbil, že pokud by bylo třeba, můžeme se na Světlou Horu obrátit i s jinými akutními výdaji, tak uvidíme, jak se budou potřeby školy v příštím roce vyvíjet.

Po proběhnuvší pedagogické radě a třídních schůzkách jsme jako vedení školy probrali s jednotlivými třídními učiteli připomínky rodičů žáků, které zaznamenali a i ty, které se k nám donesly. Na pořadu jednání byly např. časté testy v přírodovědných předmětech, práce s chybou a poskytnutí výsledků testů rodičům i žákům, nespokojenost s jednáním některých pedagogů s žáky. Všem pedagogům byla doporučena vstřícnost k žákům i rodičům a bylo zdůrazněno směřování školy k budování dobrého přátelského klimatu školy jako komunity, která má za cíl děti naučit nejen vědomosti a dovednosti, ale především učit je vytvářet a udržovat dobré vztahy. Všem pedagogům byl poskytnut evaluační dotazník, který mají využít ve svých předmětech, aby zjistili, co by se dalo změnit, vylepšit, popř. jestli jejich metody fungují nebo by potřebovaly inovovat.

V listopadu proběhl také další zápas florbalové ligy, tentokrát konaný v bruntálské sportovní hale, kde nás naši sportovci zdárně reprezentovali. Kromě florbalu jsme uspořádali také šachový turnaj pro školy z okolí v naší škole a naši šachisté pod vedením p. učitele J. Bujnocha za nás úspěšně bojovali. Theo Bujnoch se umístil na skvělém druhém místě (z téměř třiceti účastníků). Z kultury bych připomněla návštěvu našich čtenářů v rámci hodin literatury v knihovně v Andělské Hoře i výjezd do Městské knihovny Bruntál s paní učitelkou Mgr. S. Spáčilovou, besedu se spisovatelkou a pohádkové představení pro mladší žáčky v MŠ ve Světlé.

Naši deváťáci již intenzivně přemýšlí o své budoucnosti, připravují si seznam škol, na které si budou podávat přihlášky a v této souvislosti se byli podívat na veletrh středních škol Artifex, kde se mohli dozvědět podrobnosti a nabídky různých středních škol z našeho regionu. Mají možnost se svými rodiči navštěvovat dny otevřených dveří a konzultovat své poznatky s výchovnou poradkyní Ing. M. Bártovou v hodinách výchovy k občanství a také se mnou, jako třídní učitelkou, v třídnických hodinách nebo i ve výuce. Začíná tzv. jít do tuhého, takže dotazů přibývá. Všem žákům držíme palce, aby si správně vybrali a zároveň je neustále nabádáme, aby se pilně připravovali jak na přijímací zkoušky, tak i na potenciální náročný krok do života. Jako první bude podávat svou přihlášku Eliška Návojová, která by chtěla studovat na umělecky zaměřené střední škole a bude tedy dělat i talentové zkoušky. Budeme na ni myslet a přát jí, aby jí to vyšlo. :o)

Brzy nás čeká ekologická přednáška o Jeseníkách v rámci většího projektu s Mlýnem Karlovice, ve spolupráci s naší bývalou kolegyní Mgr. Evou Kyšovou. Čeká nás i příprava vánočního projektu napříč školou a veselé bubnování se známým bubeníkem panem Batouškem, které pro nás domluvila v předvánočním týdnu H. Caletková. Paní učitelka S. Spáčilová připravuje malé zpěváčky k rozsvěcení vánočních stromů v našich obcích, deváťáci a divadelní kroužek si domlouvají podrobnosti na školního Mikuláše a třídní učitelé chystají se svými žáky vánoční výzdobu školy a třídní besídky.

Poslední věc, jež by bylo záhodno zmínit, je stávka ve školách, kterou školské odbory vyhlásily na 27. listopadu a k níž se naše škola připojila pouze formálně. Za celý tým Vám sděluji, že se ztotožňujeme s požadavky odborů na přehodnocení chystaných změn ve školství (financování správních zaměstnanců, podpora žáků prostřednictvím asistentů pedagoga, finanční zátěž zřizovatelů škol apod.), ale zároveň chápeme potřebu školního provozu v našich podmínkách, takže v tento den budeme normálně vyučovat.

Kamila Bezová, ředitelka školy