Preventivní program

V pondělí 6. 6. 2022 přijela za našimi žáky Mgr. Macounová P. z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví v Ostravě, aby je provedla problematikou prevence kouření, prevencí HIV a pohlavně přenosných chorob.
Program o kouření, určený žákům 4. – 7. ročníku se skládal z prezentace a interaktivních prvků – modelů v podobě různých pomůcek . Ve druhé části dvouhodinového cyklu pracovali žáci ve skupinách s kartami a slepou mapou lidského těla. Dozvěděli se o zdravotních dopadech kouření na lidský organismus, o nevratném poškození konkrétních orgánů, které v důsledku kouření vzniká, o negativním vlivu pasivního kouření pro své okolí, dokonce i o velkém procentu žáků v ČR závislých na nikotinu.
Žáci 8. – 9. ročníku se v první hodině seznámili s pojmy HIV, AIDS, se způsoby přenosu, s metodami prevence a s velmi důležitým významem testování na tyto choroby. Dále o rizikovém sexuálním chování, s projevy a léčbou dalších pohlavních nemocí, jako jsou chlamydie, kapavka, syfilis, HPV a hepatitida.
Poté následovala interaktivní část, kde měli žáci možnost nácviku správné manipulace s kondomem, hráli hry na upevnění a upřesnění pojmů dané problematiky, ve skupinkách skládali karty dle zadání přednášející.
Bylo vidět, že žáky práce bavila, mnozí se vehementně zapojovali do diskuze, někteří si zapisovali i drobné poznámky. Rozhodně byla tato aktivita velmi přínosná.

Mgr. Bartoňková L.