Lednové školní dění

Už od léta vyhlížím měsíc, který by nebyl tak hektický, a už vím, že ani leden jím nebude. Hned do začátku nového kalendářního roku jsme vstoupili naplno. Přiblížilo se pololetí, a tak jsme pro žáky připravovali ne zrovna oblíbené pololetní písemky, abychom si udělali obrázek, jak zvládli učivo za tento čas v hlavních předmětech zejména ti starší. 11. ledna se konaly třídní schůzky, na kterých jsme o prospěchu a chování informovali rodiče. Tento termín je zvolen proto, aby bylo možno si na aktivity zlatíček ještě před uzavřením pololetí doma „došlápnout“.

Paní učitelka M. Bártová, jako výchovná poradkyně, bedlivě sledovala změny v přijímacím řízení na střední školy a informovala deváťáky i jejich rodiče o novinkách. Letos si mohou podat přihlášky tři, v případě škol s talentovou zkouškou dokonce pět, a o přijetí bude rozhodovat nejen prospěch, ale především úspěšnost u přijímacích zkoušek (u SŠ s maturitními obory). Úspěšní uchazeči letos nedávají zápisový lístek do zvolené školy, rozhodovat bude pořadí vybraných škol na přihlášce. Přihlášku je možno podat od 1. do 20. února a podrobné pokyny budou vyvěšeny na stránkách středních škol, kde je možné také stáhnout formulář přihlášky (to se dá i na stránkách MŠMT a v případě nejvyšší nutnosti pomůžeme i my). Přihláška se doručuje do SŠ elektronicky, doporučeně poštou nebo osobně. Pevně doufám, že deváťáci zvolí školu s rozmyslem a svědomitě se na tento „vstup do života“ připraví. Snažíme se je v tom podporovat a zájemcům pomáhat.

Hned na začátku ledna zpracovala paní J. Andrysová vyúčtování dotace Světlé Hory za uplynulý rok, kterou jsme beze zbytku využili na podporu žákovských aktivit. Jednalo se o 90 000,- pro ZŠ a 60 000,- pro MŠ. To jsme předali vedení obce na schůzce ředitelky školy s panem starostou A. Šimčíkem. Letos obec přislíbila 150 000,-, abychom mohli opět naše žáky průběžně podporovat v činnostech nad rámec rozpočtu zřizovatele. Již nyní jsou z této dotace hrazeny např. cesty žáků na soutěže k reprezentaci školy, preventivní programy, příspěvek na kulturu apod.

Ve čtvrtek 18. ledna měly děti tzv. ředitelské volno, aby se pedagogové mohli nerušeně oddat studiu formativního a slovního hodnocení. O tomto tématu nás přijel školit pan lektor Národního pedagogického institutu Mgr. Libor Kyncl a nabídl nám různé pohledy na některé způsoby hodnocení žákovské práce. Pedagogové dostali již před konáním školení materiály k prostudování, neboť jsme se usnesli už na I. pedagogické radě tohoto školního roku, že budeme v rámci pokroku školy hodnotit slovně výchovné předměty (zatím jen) na 1. stupni. Jsme tak mírně v předstihu před záměrem MŠMT hodnotit výhradně slovně 1. až 3. ročník. Věřím, že i rodiče časem přivítají slovní hodnocení, které více vypovídá o tom, co má žák osvojeno a v čem by se mohl (měl) ještě zdokonalit. Na školení ve svém oboru se v únoru chystají také naše paní kuchařky.

Kromě pokrokových metod hodnocení žákovské práce se snažíme prosazovat ve škole také nové způsoby výuky. V tomto duchu seznamujeme učitele a potažmo děti např. s tzv. Prototýpky, což je projekt zaměřený na divergentní (rozbíhavé) myšlení a podporu kreativity u dětí. Každý z pedagogů by si v průběhu ledna měl s žáky takovou hodinu připravit a zažít. Jak to v jednotlivých hodinách dopadlo, můžete sledovat na webových stránkách školy.

Od konce minulého roku se podobně jako řada jiných škol potýkáme s problémy s úhradou tzv. sociálních obědů. My je zajišťujeme prostřednictvím nadace Women for women, s níž spolupracujeme dlouhodobě. V prosinci se však nadace ocitla ve finanční nejistotě a původně přislíbené financování ministerstvem (MŠMT) bylo zastaveno. Nutno podotknout, že nejvyšší úředníci ministerstva v rámci šetření způsobili v této oblasti velký zmatek a nám připravili spoustu zbytečného úředničení. Dodnes není tento problém vyřešen, i když se zdá, že je snad vše na dobré cestě a do konce ledna se nám snad podaří opět potřebné děti podpořit. Pokud by se to nepodařilo, máme příslib pana starosty Světlé Hory, že nám bude v této věci nápomocen, za což děkujeme.

Pravidelně se scházíme se zřizovatelem, a tak i v lednu proběhla schůzka s panem starostou J. Snášelem, který nám pomohl zajistit vhodné pojištění školních prostor, plánovali jsme provedení společných akcí (ples, karneval), možnosti přesunu 1. a 2. třídy na „velkou budovu“ a další důležité věci. Pracovnice finančního výboru města AH provedly kontrolu projektového majetku v nových učebnách ve škole. Zde jsme opět naráželi na problémy s „dědictvím“ po bývalém vedení, tentokrát v podobě nedostatečné dokumentace. Naštěstí se to spojením všech sil nakonec povedlo dát dohromady, a to zejména velkým přispěním paní K. Bujnochové, která pomohla s inventurami učeben, děkujeme! Také proběhl (můj první :o) audit čerpání financí od zřizovatele, který naštěstí dopadl vcelku bez potíží.

Nový rok přinesl změny ve financování, což se konkrétně projeví např. v čerpání bonusů pro zaměstnance z FKSP. Také zde je snaha ušetřit státu peníze (a nám přidat práci a byrokracii :o). Zpracováváme nové směrnice a přemýšlíme, jak záměry ministerstva realizovat v praxi. Povinně budeme muset polovinu „ořezaných“ prostředků z platů (dříve 2 % průměrného ročního platu všech zaměstnanců-> nyní 1 %) využívat výhradně na penzijní spoření. Zde spolupracujeme s odborníky z oblasti finančnictví a děkujeme za odborné rady např. našemu bývalému žáku panu O. Hynkovi.

Celý leden také připravujeme lyžařský výcvik. Zde považuji za nutné uvést pár podrobností. Naším původním záměrem bylo umožnit účast zájemcům s lyžařskými zkušenostmi od 2. do 8. třídy. Musím přiznat, že jsme nepředpokládali tak velký zájem, jaký rodiče o lyžování projevili. Přes protesty některých z nich, a taky z provozních důvodů, jsme zůstali na 25 místech, což je čtvrtina všech našich žáků. Lyžák bude probíhat v týdnu od 19. do 23. února a výuku na svahu budou zajišťovat instruktoři paní učitelka L. Matzkeová se svým manželem a jako doprovod bude pomáhat paní asistentka H. Caletková. S rozdáváním návratek se začalo od těch nejstarších k mladším, kteří budou mít příležitost se výcviku účastnit i v budoucích letech (jistě se postupně dostane na všechny zájemce). Zatím postrádáme možnost nabídnout dětem i výuku snowboardingu, kdyby se mezi vámi nacházel nějaký školený instruktor, rádi bychom této služby v budoucnu využili. Naše pojetí lyžařského výcviku s sebou nese také přesun na vlek „po vlastní ose“, což si nejsem jistá, že by malí lyžaři celý týden zvládali. Příští rok musíme některé detaily ještě domyslet a pokud by vás napadlo jak, jsme radám otevřeni. Jednáme také o podrobném nastavení podoby lyžařského kroužku se Ski Annaberg, který by měl začít fungovat v nejbližší době. Jelikož jde o externí kroužek, měli by si odvoz svých dětí zajistit rodiče, stejně jako tomu je v kroužcích ve městech.

Dalšími velkými akcemi připravovanými školou jsou KARNEVAL a PLES. Karneval se bude konat ve čtvrtek 22. února v naší tělocvičně v Andělské Hoře pro děti s maskami i bez, ze školy, školky i hosty odjinud. Deváťáci si připravují pro maskované hosty zábavné soutěže, tanečky s hudbou a celá škola (včetně pana školníka :o), nejen ve výtvarné a pracovní výchově, vyrábí veselou výzdobu, v informatice zase vymýšlejí plakátky a pozvánky. Tématem karnevalu jsou zvířátka, vítané jsou ale i jiné masky. Přijďte si se svými dětmi na karneval zaskotačit (maskovat se nemusíte, např. my půjdeme za unavené učitelky a své masky už teď testujeme :o). K obalení (nejen našich) nervů může posloužit cukrová vata, hudba, tanec a setkání s dalšími i nemaskovanými rodiči. Ples, pořádaný spolu s městem Andělská Hora, bude probíhat 8. března také v tělocvičně školy a místenky spolu s lístky si můžete zakoupit v kanceláři obce Andělská Hora. Mnozí z vás vědí, že tato akce byla zajímavým a příjemným počinem kulturního dění v obou našich obcích, tak pevně doufám, že se nám na tuto dobrou tradici opět podaří navázat a že si ples pěkně užijeme. Pokud byste chtěli podpořit karneval pro děti nebo plesovou tombolu pro dospělé, budeme rádi a vděční za každý příspěvek. Může to být např. pro vás nevhodný dárek, který se vám doma vyskytl po Vánocích, drobný finanční obnos, vlastní výrobek nebo i nějaký žertovný předmět (je dost možné, že ho pak třeba vyhrajete zpět :o)).

Různé:

·       Proběhla kontrola funkčnosti oken v celé škole a následně bude vypracována cenová nabídka na jejich zrevidování.

·       Uskutečnila se pravidelná (půlroční) prohlídka nákladních výtahů, které máme ve školní kuchyni.

·       Druháčci s paní učitelkou S. Spáčilovou měli čtení v knihovně v AH.

·       V třídnických hodinách pracovali třídní učitelé se svými žáky na posilování kolektivů.

·       Řešily se kázeňské prohřešky v podobě nevhodné kyberkomunikace starších žáků.

·       Podporovaly se mezipředmětové vztahy při přípravě na soutěže různých druhů.

·       Proběhl školní šachový přebor, zásluhou pana učitele J. Bujnocha, který vede pravidelný šachový kroužek nadějných šachistů.

·       Reprezentovali nás naši florbalisté na dalším utkání florbalové ligy, tentokrát v Bruntále na ZŠ Okružní v doprovodu H. Caletkové.

·       Ochořela nám paní uklízečka M. Markovská, kterou dočasně ochotně zastoupila paní L. Janušová, děkujeme.

·       Zdokonalujeme výzdobu školních prostor s osobním nasazením (např. V Saganová vyrobila skákací prvky pro mladší děti, viz fotky :o)

·       Proběhl preventivní program Policie ČR pro 2. stupeň ZŠ k tématu kyberšikana.

·       Došlo k reinstalaci a zefektivnění počítačů v kanceláři školy.

·       V době, kdy tohle čtete jsem se (doufám úspěšně) pokusila premiérově vytisknout pololetní vysvědčení, resp. výpisy. :o)

·       Stále probíhá shánění sponzorů na karneval a ples…

·       V pátek 2. února mají děti pololetní prázdniny!

·       Jarní prázdniny začínají 26. února a trvají do 3. března 2024.

·       Přikládám i minule slíbené Vánoční dílničky s fotografiemi…

A možná jsem na něco ještě zapomněla. :o)

Za tým ZŠ Kamila Bezová