Úvodní stránka - Projekt Zahrada

Projekt Zahrada

Rok 2018
Drobné práce
Stavění záhonů
Plnění záhonů
Rok 2019
Jarní práce
Projektový den č. 1
Stavba jezírka
Jedlý živý plot
Výsadba rostlin
Příprava zídky
Zahrada v létě
Stavba zídky
Příprava skalky I
Příprava skalky II
Příprava skalky III
Rok 2020
Příprava dřevníku

Plánování

Plánování budoucí podoby školní zahrady probíhalo se zapojením žáků 1. a 2. stupně základní školy a jejich pedagogů. Jednalo se o motivační rozhovory a plánovací setkání na školním pozemku. Celkem jsme uskutečnili čtyři plánovací setkání. Následovaly nákresy žáků v rámci hodin praktických činností a projektového dne. Mladší žáci se snažili vystihnout prvky, které by se jim na zahradě líbily a přáli by si je zachovat, starší žáci se snažili zakreslit prvky již v měřítku.

Stručné představení projektu

Cílem projektu je rekonstruovat školní zahradu do podoby přírodní učebny se zachováním jejího přírodního rázu v rámci CHKO Jeseníky (přírodní ekologické prvky s využitím recyklovatelného materiálu, původní podhorské stromy, keře a byliny). Ráz zahrady by měl posílit vztah žáků k přírodě Jesenicka, pocit spoluzodpovědnosti za uchování přírody a krajiny pro další generace. Zahrada bude využívána v hodinách přírodních věd, praktických činností, ale také jako prostředí pro relaxaci, společná odpoledne pro rodiče s dětmi a veřejnost. Obsahem projektu je přeměna stávajících nevyhovujících (viz fotodokumentace současného stavu v příloze) venkovních prostor školy tak, aby sloužily k environmentálnímu vzdělávání, výchově, osvětě a podporovaly u dětí kladný vztah k přírodě. Nová úprava je inspirována krajinou Jesenicka. Prostor zahrady je rozdělen do několika zón. První z nich je horní část zahrady s přilehlým jezírkem a motýlím záhonem. Součástí jsou také stávající herní prvky – stolní tenis, plocha pro šachové partie, lanovka, altánek s ohništěm, které budou díky revitalizačním úpravám okolí citlivě zakomponovány do nově navrženého prostoru zahrady. Chtěli bychom tuto relaxačně pohybovou část zahrady doplnit o další herní prvky v přírodním stylu. Prostor je dále členěn terénními modelacemi, spodní části zahrady dominují vyvýšené záhony, osázení plotu živým jedlým plotem, stromy a bylinami. Nově vysazené dřeviny jsou domácí, druhová skladba odpovídá biotopu Jesenicka a jeho okolí. V místě se nenacházejí žádné negativně působící provozy, škola je umístěna v klidné části obce. Poloha zahrady umožňuje přímé sluneční osvětlení od východu Slunce až po jeho západ.

Konkrétní změny

1. přírodní učebna v zahradě – slouží pro výuku jakýchkoliv předmětů v přirozeném prostředí, je rovnoměrně rozprostřena po celé ploše zahrady, a tak umožňuje plnění různorodých úkolů žáky a dává i prostor pro současné využití několika třídami v průběhu dne. Jako zázemí pro případ ne zcela příznivého počasí poslouží stávající altán, který projde revitalizací.

2. prvky pro environmentální vzdělávání

• zvýšené záhony - záhony přizpůsobené výšce dětí, děti se podílejí na pěstování různých druhů zeleniny a okrasných rostlin a jejich následné péči

• kompostéry - děti se učí chápat koloběh látek v přírodě, využívat organický odpad ze školní zahrady i školy, umožní jim pozorování živých organismů žijících v půdě

• hmyzí domečky, domečky pro čmeláky - děti mohou pozorovat hmyz, seznamovat se s různými druhy a jejich přínosem pro konkrétní místo

• jezírko – vytvoření nového biotopu - děti se seznamují s vodními živočichy, sledují vývoj některých druhů

• volné plochy a výsadba - louka, divočina, ovocné keře, ovocný strom - děti se seznamují s různými biotopy a rostlinami vyskytujícími se v příslušném prostředí

• úpravy zahradních ploch, terénní úpravy - zpevnění svahů, vybudování schodů, chodníků, výsadba keřů, stromů a bylin

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2018