Úvodní stránka - Předměty - Vlastivěda

VLASTIVĚDA

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

4. třída - ve 4. ročníku probíráme tematický okruh Místo, kde žijeme. Žáci se učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků. Různé činnosti a úkoly by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Podstatnou částí je seznámení se zeměpisnými znalostmi.V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu tolerance, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu - vyučující: Mgr. Věra Saganová

5. třída - vlastivěda zahrnuje učivo zeměpisné a dějepisné. Zeměpisné učivo navazuje na poznatky z prvouky. Od pozorování nejbližšího okolí bydliště a školy přecházejí žáci k zeměpisnému pozorování svého kraje, celé České republiky a Evropy. Poznávají sousední státy,jejich přírodní podmínky, hospodářskou a společenskou vyspělost. Vyhledávají na mapách významná evropská města a střediska cestovního ruchu a získávají základní poznatky o procesu sjednocování Evropy. V dějepisném učivu se žáci seznamují s významnými osobnostmi a historickými etapami našich národních dějin, učí seřazovat hlavní události časově do staletí, osvojují si základní dějepisné pojmy související s uspořádáním společnosti - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015