Úvodní stránka - Předměty - Výchova ke zdraví

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

7. třída – žáci se učí rozpoznat vhodného partnera pro manželství a založení rodiny. Umí vysvětlit role členů rodiny. Měli by umět respektovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky, v rodině, projevit odpovědný vztah k sobě samému, k pravidlům zdravého životního stylu, vyjádřit vlastní názor k problematice zdraví a diskutovat o něm s vrstevníky. Dávat do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

8. třída – žáci by měli umět normálně reagovat na fyziologické změny v období dospívání, přijmout odpovědnost za bezpeční sexuální chování. Na základě sebereflexe dokázat sestavit obraz sebe sama. Uvědomit si důležitost sebeovládání a zvládat problémové situace, vyrovnávat se s problémy, dokázat zaujímat hodnotové postoje - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015