Úvodní stránka - Předměty - Přírodověda

PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

4. třída - v tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

vyučující: Mgr. Věra Saganová

5. třída - v poznatkové oblasti si žáci osvojují základní vědomosti o živé a neživé přírodě včetně základních astronomických znalostí. Velký důraz je kladen na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a využívání přírodních zdrojů. Učivo o lidském těle a ochraně zdraví zahrnuje rovněž základní prvky výchovy k rodičovství,výchovy ke zdravému životnímu stylu i základní znalosti z oblasti dopravní výchovy a chování člověka v situaci hromadného ohrožení - vyučující: Mgr. Soňa Olivová

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015