Úvodní stránka - Předměty - Výchova k občanství

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

6. třída – žáci by měli umět vysvětlit význam spolupráce a solidarity mezi lidmi, rozlišit projevy vlastenectví od projevů nacionalismu. Vysvětlit pojmy vlast, vlastenectví. Znát významná památná místa, dny, osobnosti. Umět objasnit účel symbolů našeho státu. Učí se rozlišit kvalitní lidské hodnoty od nekvalitních, sestavit vlastní žebříček hodnot, který umí obhájit před vrstevníky. Učit se vhodným způsobům chování a komunikaci, spolupráci. Žáci by měli umět přiměřeně uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých lidí - vyučující: Mgr. Michal Půda

7. třída – žáci se také seznamují s kulturními hodnotami, tradicemi, uměleckými slohy a s kulturními institucemi. Měli by umět kriticky přistupovat k mediálním informacím, vytvářet svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí. Žáci by měli umět rozlišit nejčastější typy a formy států. Objasnit výhody demokratického způsobu řízení státu. Vyložit smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech. Uvést příklady institucí, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu - vyučující: Bc. Kamila Bezová

8. třída – žáci by měli umět objasnit demokratické způsoby řízení státu, zhodnotit a na příkladech doložit význam solidarity. Uplatnit vhodné způsoby chování a komunikace. Objasnit význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek. Posoudit význam ochrany lidských práv a svobod. Umět uplatnit přiměřeně svá práva a respektovat oprávněná práva druhých lidí. Žáci by měli umět rozpoznat projevy záporných charakterových vlastností u sebe i druhých lidí, kriticky je hodnotit a vhodně korigovat sociální chování a jednání. Posilovat vůli při dosahování cílů, pěstovat zdravou sebedůvěru - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

9. třída – žáci by měli znát podstatu fungování tržního hospodářství, umět rozlišit, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje. Žáci by měli umět rozpoznat protiprávní jednání, rozlišit podstatu přestupku a trestního činu. Posoudit význam mezinárodních organizací ve světovém dění a uvést příklady spolupráce mezi státy, uvést příklady globalizace a porovnat jejich klady a zápory - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015