Úvodní stránka - Předměty - Matematika

MATEMATIKA

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

1. třída - žáci se orientují v číselné řadě od nuly do dvaceti. Čísla čtou, zapisují, porovnávají, řadí. Počítají předměty v daném souboru, vytvářejí soubory s daným počtem prvků, zobrazí číslo na číselné ose. Provádějí zpaměti početní operace sčítání a odčítání, řeší a tvoří slovní úlohy. Využívají matematických poznatků v praktických činnostech. Snaží se řešit problémové situace, při nichž je nutné uplatnit logické myšlení. Rozeznají, pojmenují a modelují základní rovinné geometrické útvary.

vyučující: Mgr. Pavla Doleželová

2. třída - žáci se orientují v číselné řadě od 0 do 100. Znají termín číselná osa. Dokáží čísla řadit, porovnávat, zaokrouhlovat na desítky. Vypočítají součet a rozdíl čísel s přechodem přes desítku od 0 do 100. Vytvářejí soubory prvků na počítadle, ve čtvercové síti, s penězi s daným počtem prvků do 100. Veškeré operace dokáží zapsat a využívají je při řešení slovních úloh. Žáci se naučí orientovat v čase (den, 24 hodin,... ), časové jednotky (hodina, minuta, sekunda). Orientují se na různých typech hodin. Zvládají násobení a dělení 2, 3, 4 a 5. V geometrické části se učí kreslit křivé a rovné čáry, odhadují a měří délku úsečky a poznávají geometrické tvary a tělesa.

vyučující: Mgr. Alena Mašlíková

3. třída - v závěru třetího ročníku žáci ovládají základní matematické operace v oboru přirozených čísel do 1000, a to pamětně i písemně. Orientují se na číselné ose, zaokrouhlují přirozená čísla, provádějí odhady jednoduché převody jednotek času a délky. Řeší slovní úlohy a problémy, které vycházejí spíše z všeobecných znalostí, než ze školské matematiky. Zamýšlejí se nad číselými a obrázkovými řadami, rozvíjejí prostorovou představivost. Tomu mimo jiné napomáhá výuka geometrie. Žáci poznávají a pracují s útvary rovinnými i prostorovými. Něčím úplně novým je výcvik v přesném rýsování, i když ve třetím ročníku se provádí „jen“ na jednoduchých útvarech – bod, přímka, úsečka - vyučující: Mgr. Karin Hálová

4. třída - v matematice děti čtvrtého ročníku zvládnou obor čísel větších než 10 000, porovnávání čísel, zaokrouhlování, rozvinutý zápis čísel, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným i dvojciferným číslem. Seznámí se s jednotkami délky, hmotnosti, objemu, času a jednoduchými rovnicemi. Také si budou prohlubovat schopnost řešit slovní úlohy a používat tabulky a diagramy. V geometrii se seznámí s přenášením a porovnáváním úseček, přímkami, procházejícími daným bodem, naučí se najít střed úsečky, rýsovat polopřímky, polopřímky opačné, rovinné útvary – rozlišování, body, strany - vyučující: Mgr. Věra Saganová

5. třída - po opakování učiva z předchozího ročníku se žáci zabývají operacemi s přirozenými čísly (zaokrouhlování, porovnávání, dělení se zbytkem), zlomky (sčítání a odčítání se stejným jmenovatelem), a destinnými čísly (porovnávání, sčítání, odčítání a násobení a dělení přirozeným číslem). Konstruují trojúhelník, čtverec a obdélník a počítají obsah čtverce a obdélníka. Řeší úlohy na objem a povrch krychle a kvádru, zabývají se osovou souměrností a převody jednotek délky, času, hmotnosti, obsahu a objemu - vyučující: Mgr. Věra Saganová

6. třída - opakování učiva 5. ročníku, desetinná čísla (sčítání, odčítání, dělení, násobení), úhel (měření, rýsování, sčítání a odčítání grafické i písemné, osa úhlu, dvojice úhlu), osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel (znaky dělitelnosti, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel), trojúhelník a tělesa - vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

7. třída - opakování učiva 6. ročníku, zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení, krácení, rozšiřování, porovnávání, smíšená čísla, složené zlomky), konstrukce trojúhelníku, celá čísla, racionální čísla, středová souměrnost, poměr, přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka, čtyřúhelníky, procenta, hranoly.

vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

8. třída - opakování učiva 7. ročníku, druhá mocnina a odmocnina, pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice (obvod, obsah), výrazy s proměnnou, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika - vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

9. třída - matematika 9. ročníku má žákům přinést rozvinutí dosavadních získaných vědomostí, schopností a dovedností v rámci dřívějších let vyučování a nabytí řady nových. V aritmetice řeší problematiku lomených výrazů, lineárních rovnic a jejich soustav, slovních úloh (m. j. o pohybu, společné práci, směsích), základů finanční matematiky a základních funkcí včetně goniometrických. V geometrii se zabývají podobností útvarů včetně trojúhelníků, objemy a povrchy dalších těles (jehlan, kužel, koule) - vyučující: Mgr. Jiří Bujnoch

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015