Úvodní stránka - Předměty - Dějepis

DĚJEPIS

Charakteristika předmětu:

 

Vzdělávací obor Dějepis, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, je vyučován v samostatném předmětu Dějepis v 6. - 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku. Přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti. Důležité je zejména poznání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím dějin regionu i dějin místních. Výuka by měla probíhat v duchu motta: Dějepis není jen uzavřenou minulostí, souborem dat, faktů a neměnných závěrů, ale je prostředkem k pochopení současnosti a odhadnutí možné budoucnosti.

Probírané učivo:

6. třída – Pravěk a starověk

Úvod do dějepisu, historické prameny, počítání času a periodizace dějin. První předchůdci dnešního člověka – pravěcí sběrači a lovci, osídlení našeho území, počátky zemědělství. Nejstarší státy – Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína. Antika – starověké Řecko a Řím - vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

7. třída – Středověk a raný novověk

Uspořádání středověké společnosti, významné evropské státy a národy, dějiny českých zemí, kultura v průběhu 6. - 15. století. Změny ve společnosti na počátku novověku, třicetiletá válka a její důsledky.

vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

8. třída – Novověk

Změny v hospodářství a uspořádání společnosti v průběhu 18. a 19. století. Přechod k občanské společnosti. Francouzská revoluce a napoleonské války, revoluce r. 1848. Dějiny významných evropských i mimoevropských zemí, dějiny českých zemí. I. světová válka a její důsledky.

vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

9. třída – Nejnovější dějiny

Svět a naše země mezi I. a II. světovou válkou. Totalitní režimy – srovnání, nebezpečí z nich plynoucí. II. světová válka a její důsledky, poválečné změny, rozdělení světa, studená válka, uvolňování napětí, evropská integrace. Mezníky v našich dějinách – r. 1948, 1968, 1989. Významné údálosti u nás i ve světě po r. 1989 - vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2015