Úvodní stránka - Předměty - Český jazyk

ČESKÝ JAZYK

Charakteristika předmětu:

 

Dobrá úroveň jazykové kultury patří k zásadním výstupům každého absolventa ZŠ. Snažíme se tedy vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně se uplatňovat v různých komunikačních situacích. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk, sloh a literatura jsou důležité pro osvojování poznatků i v dalších oblastech vzdělávání. Umožňují žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj společnosti a vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci.

Celý obsah tohoto okruhu vzdělávání je rozdělen do tří složek:

  1. Komunikační a slohová výchova – Zde se žáci učí vnímat a chápat různá sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej a kriticky posoudit.
  2. Jazyková výchova - Zde si žáci osvojují spisovnou podobu českého jazyka, což je předpoklad jasného a srozumitelného vyjadřování.
  3. Literární výchova – Zde se žáci učí formulovat vlastní názory na přečtené, popř. shlédnuté dílo, rozlišit fikci od skutečnosti a rozvíjet čtenářské návyky a schopnosti interpretace a vlastní produkce literárního textu. Tyto poznatky pak mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje a hodnoty a obohatit jejich duchovní život.

V jednotlivých ročnících se míra dovedností stupňuje a prohlubuje. Mým cílem je, připravit děti na běžné komunikační situace ve skutečném životě tak, aby uspěly co nejlépe a byly schopny prosadit své názory a cíle.

Probírané učivo:

1. třída - v 1. ročníku se všechny tři složky vzájemně prolínají. Žáci se učí sluchově a zrakově rozlišovat hlásky a písmena české abecedy. Učí se správnou techniku čtení, čtení pozorné a plynulé, čtení s porozuměním. Učí se základůlm techniky mluveného projevu a základním komunikačním pravidlům. V písemném projevu si osvojují základní návyky správného sezení, držení psacího náčiní, tvary psacího písma, psaní podle pravidel českého pravopisu – začátek a konec věty, psaní vlastních jmen. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních schopností, ochotu učit se, spolupracovat, porozumět informacím, umět je vyhledat, vytřídit a použít - vyučující: Mgr. Alena Mašlíková

2. třída - ve 2. ročníku žáci plynule navazují na znalosti a dovednosti z 1. třídy. Rozvíjejí správnou techniku čtení, učí se pozorně vnímat literární text, rozumět jeho významům a smyslu. Učí se vnímat a chápat různá jazyková sdělení včetně porozumění písemným nebo mluveným pokynům. Zvládají základní hygienické návyky spojené se psaním, správně spojují písmena, kontrolují vlastní písemný projev. Učí se rozdělení hlásek, správně vyslovují krátké a dlouhé samohlásky. Souhlásky dělí na měkké a tvrdé a osvojené znalosti aplikují při psaní i/í - y/ý. Učí se správné psaní párových souhlásek na konci slov, určovat základní slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky) a rozlišovat obecná a vlastní jména, seznamují se se základy pravopisu jmen. Dodržují správnou výslovnost a psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Rozeznávají základní typy vět podle postoje mluvčího. Dodržují pořádek slov ve větě. V literatuře rozlišují vyjadřování v próze a ve verších. Seznamují se se základními literárními druhy a žánry - vyučující: Mgr. Marta Unčovská

3. třída - výuka českého jazyka a literatury vychází ve třetím ročníku ze zvládnutí techniky čtení a psaní všech písmen abecedy v prvních dvou ročnících. V literatuře se žáci seznámí s novými druhy a žánry, s dalšími literárními pojmy. S texty pracují aktivněji, hlouběji se nad nimi zamýšlejí, sami je tvoří. Vlastní jazyková výchova žáky seznámí se slovními druhy, vyjmenovanými slovy a jejich využitím při psaní i/y uprostřed slov, rozšíří jim slovní zásobu, naučí je poznat stavbu některých slov – poznají část předponovou, příponovou a hlavně kořen slova. Ač to zní příliš vědecky, žáci si touto vědomostí usnadní „boj“ s pravopisem. Komunikační a slohová výchova napomůže zdokonalení v naslouchání, v soustředění, v mluveném i písemném projevu - vyučující: Mgr. Michal Půda

4. třída:

Jazyková výchova: Ve čtvrtém ročníku se seznámí se všemi slovními druhy, se skloňováním, časováním a dalšími mluvnickými kategoriemi. Budou se zabývat stavbou věty jednoduché, rozlišovat základní větné členy, pravopisem vlastních jmen, shodou přísudku s podmětem a seznámí se se spojovacími výrazy v souvětích.

Slohová výchova: V tomto ročníku děti používají mluvený i psaný projev. Snaží zvládat techniku mluvení (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) - vypravování, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, přání,telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku, komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) a další. V písemném projevu se učí používat adresa, jednoduché tiskopisy, pozvánku, vyprávění, popis, zpráva, pozdrav , SMS...

Literární výchova: Učí se číst pozorně, plynule, správnou technikou (tempo, intonace, přízvuk), také se seznamují s různými literárními žánry pro děti, snaží se vyjadřovat pocity z přečteného textu a zaznamenat je. Snaží se o volnou reprodukci přečteného textu a o vyhledávání klíčových slov, informací v textu. Také se seznamuje s pojmy jako kniha, čtenář, spisovatel, básník, divadelní představení, herec, režisér - vyučující: Mgr. Věra Saganová

5. třída:

Jazyková výchova: Zvuková stránka jazyka - tempo, intonace, přízvuk, slovní zásoba a tvoření slov - význam slov, slova jednoznačná, mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma, stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka. Tvarosloví - slovní druhy, tvary slov. Skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice a rozvíjející větné členy. Pravopis.

Literární výchova: Poslech literárních textů, zážitkové čtení a naslouchání, práce s literárním textem, přednes literárních textů, reprodukce přečteného nebo slyšeného textu. Základní literární pojmy - literární druhy a žánry.

Komunikační a slohová výchova: žánry písemného projevu: popis předmětu, postup činnosti, popis osoby, vypravování, líčení, dopis, inzerát, blahopřání, pozvánka - vyučující: Bc. Kamila Bezová

6. třída:

Jazyková výchova: Tvarosloví - opakování a prohlubování učiva o jednotlivých slovních druzích (rozpoznávání, mluvnické významy, skloňování, časování, spisovná a nespisovná výslovnost, pravopis, tvoření slov, práce s jazykovědnými příručkami...), skladba - opakování a prohlubování učiva o jednotlivých větných členech, nauka o větě (věta jednoduchá, souvětí, věty hlavní a vedlejší, grafické znázornění věty, spojovací výrazy, interpunkce), zvuková stránka jazyka - hlásky, spisovná a nespisovná výslovnost, zvuková stránka slova a věty, rozvrstvení národního jazyka, jazykověda a její složky.

Slohová výchova: Úvod k výuce slohu, vyplňování jednoduchých tiskopisů, jednoduché komunikační žánry, dopis (úřední, osobní), popis a jeho funkce, výtah a výpisky, vypravování, účast v literárních soutěžích apod.

Literární výchova: Společná četba na pokračování, referáty o autorech a knihách, četba a rozbor ukázek z literatury, orientace a pochopení textu, základy literární teorie, náhled do literární historie...

vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

7. třída:

Jazyková výchova: Nauka o významu slov - význam slova, jednoznačná a mnohoznačná slova, rčení, sousloví, synonyma, homonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy, nauka o tvoření slov- slovní zásoba a její obohacování, způsoby tvoření slov, odvozování podstatných, přídavných jmen a sloves, tvarosloví- opakování, skloňování zájmen, příslovce (spřežky, stupňování), další neohebná slova, skladba- druhy vět podle postoje mluvčího, věty jednočlenné a dvojčlenné, větné ekvivalenty, opakování o větných členech, doplnění znalostí o větných členech, přístavek, opakování o větě, druhy vět vedlejších, opakování skladby, pravopis- procvičování i/y (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, psaní velkých písmen)

Slohová výchova: Popis, charakteristika, líčení, výtah, žádost, životopis, vypravování, zdokonalování písemného i mluveného projevu, účast v literárních soutěžích apod.

Literární výchova: Společná i samostatná četba, referáty o autorech a knihách, četba a rozbor ukázek z čítanky i jiných zdrojů, orientace a pochopení textu, základy literární teorie, náhled do literární historie - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

8. třída:

Jazyková výchova: Obohacování slovní zásoby - nauka o tvoření slov, slova přejatá (pravopis a výslovnost), způsoby obohacování slovní zásoby, tvarosloví - skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen, jejich užití v textu, slovesný vid, pravopis- pravopis i/y v koncovkách jmen a sloves, předpony s-, z-, v- a předložky s/se, z/ze, skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, skladba- opakování učiva ze skladby (věta jednoduchá, souvětí, druhy vedlejších vět), významové poměry mezi souřadně spojenými větami a mezi větnými členy, souvětí (souřadné a podřadné), spojovací výrazy v souvětí, interpunkce, jazykové rozbory složitějších souvětí, obecné výklady o jazyce - slovanské jazyky, útvary českého jazyka, jazyková kultura.

Slohová výchova: Výtah, charakteristika literární postavy, výklad, líčení, úvaha, tvůrčí psaní, zdokonalování písemného i mluveného projevu, účast v literárních soutěžích apod.

Literární výchova: Společná i samostatná četba, referáty o autorech a knihách, četba a rozbor ukázek z čítanky i jiných zdrojů, orientace a pochopení textu, základy literární teorie, náhled do literární historie - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

9. třída:

Jazyková výchova: Slovní zásoba a význam slova- věcné významy slov, rozvoj, jádro a východisko slovní zásoby, významové vztahy mezi slovy, rozvrstvení slovní zásoby, nauka o tvoření slov- stavba slova, odvozování, skládání, zkracování, tvarosloví- opakování slovních druhů a jejich mluvnických kategorií, přechodníky sloves, skladba- stavba věty a souvětí, věty podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty, mluvnický zápor, skladební dvojice, věty hlavní, vedlejší, řídící a závislé, souvětí souřadná a podřadná, druhy vedlejších vět, významové poměry, složitá souvětí, řeč přímá a nepřímá, samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná, interpunkce, pořádek slov v české větě, pravopis- lexikální, tvaroslovný a skladební, vlastní jména, zvuková stránka jazyka- hlásky a hláskové skupiny, větný přízvuk, větná melodie, obecné výklady o jazyce- projev mluvený a psaný, řeč, jazyk, jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura, opakování vývoje jazyka a jeho útvarů.

Slohová výchova: Výklad, popis, charakteristika, líčení, vypravování, úvaha, proslov, diskuse, fejeton, funkční styly, zdokonalování písemného i mluveného projevu, tvůrčí psaní, účast v literárních soutěžích apod.

Literární výchova: Společná i samostatná četba, referáty o autorech a knihách, četba a rozbor ukázek z čítanky i jiných zdrojů, orientace a pochopení textu, základy literární teorie, náhled do literární historie - vyučující: Mgr. Lenka Bartoňková

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2019