Úvodní stránka - Předměty - Anglický jazyk

ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika předmětu:

 

Probírané učivo:

2. třída - ve druhé třídy je výuka angličtiny vedena formou ukázek, malování a her. Žáci se seznamují s jazykem pomocí mluveného a slyšeného slova a pracovních listů, při nichž získávají znalosti základních slovíček z barev, číslic, zvířat, části těla, jídla, oblečení, povolání a ročních obdobích - vyučující: Mgr. Pavlína Doleželová

3. třída - učebnice: Marie Zahálková – Angličtina pro 3. ročník ZŠ. Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích 250-300 slovních jednotek. Gramatika – seznámení s gramatickým aparátem a základy správného vyjadřování, tvorba jednoduchých vět a otázek a formulování jednoduchých odpovědí. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět jednoduchému rozhovoru v angličtině, schopnost reagovat v angličtině na podněty, vést jednoduchý rozhovor, podávat jednoduché informace a instrukce. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním jednoduchých textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu a práce se slovníkem.

vyučující: Mgr. Kateřina Bujnochová

4. třída - ve čtvrté třídě si i aktivně pohráváme s jazykem anglickým a navazujeme tak na učivo třetího ročníku. Žáci zdokonalují své znalosti a jsou postupně schopni rozumět, komunikovat, vyslovovat a číst přiměřeně probranému rozsahu slovní zásoby. Zvládají základní komunikační obraty, např. o něco požádat, poděkovat. Umí základní matematické dovednosti v angličtině a dokáží o nich jednoduše konverzovat. Jsou schopni poskytnout jednoduché informace o sobě a své rodině, přátelích. Orientují se základním způsobem v čase (dny, hodiny). Osvojují si základní gramatické znalosti. Pomocí her, písniček a různých úkolů si fixují vztah k angličtině a jsou motivováni pro další studium jazyka - vyučující: Mgr. Ivana Ostrčilíková

5. třída - učebnice: Marie Zahálková - Angličtina pro 5. ročník ZŠ. Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích 250-300 slovních jednotek. Gramatika – seznámení s gramatickým aparátem a základy správného vyjadřování, základní pravidla časování sloves, tvorba otázek, formulace odpovědí, tvorba množného čísla podstatných jmen, zájmena osobní, ukazovací, tázací, porovnávání věcí pomocí 2. stupně příd. jmen, číslovky základní, řádové. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět jednoduchému sdělení v angličtině, schopnost reagovat v angličtině na podněty, samostatná sdělení v oblasti seznámení, vést jednoduchý telefonický hovor, podávat jednoduché informace a instrukce. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním jednoduchých textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu. Seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí - vyučující: Mgr. Olga Bushey

6. třída - učebnice: Tom Hutchinson – Project 1. Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích 350 - 400 slovních jednotek. Gramatika - znalost používání přítomných časů v angličtině, pravidla správného slovosledu, tvorba doplňujících otázek, formulace zkrácených odpovědí, modální slovesa, nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen, ukazovací zájmena, číslovky základní, řádové, vyjádření umístění předmětů v prostoru, používání místních a časových předložek. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět sdělení v angličtině v probíraných tématech, schopnost vyjádření svého mínění v angličtině, samostatná sdělení v oblasti seznámení, bydlení, rodiny, školy, volného času, popisu osob, konverzace v obchodě, orientace ve městě, podávání jednoduchých instrukcí. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu, schopnost napsat příteli pohlednici, e-mail, dopis. Seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí - porovnání s životem v našich zemích - vyučující: Mgr. Olga Bushey

7. třída - učebnice: Tom Hutchinson – Project 2.Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích 400-500 slovních jednotek. Gramatika - znalost používání minulého a budoucího času, vyjádření blízké budoucnosti, modální slovesa, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, neurčitá zájmena, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, přivlastňování, frekvenční příslovce. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět sdělení v angličtině v pomalejším tempu, schopnost vyjádření svého mínění, vyjádření postoje, zdůvodnění nesouhlasu, samostatná sdělení o sobě, přátelích, svých koníčcích, zvířecích miláčcích, svém městě, zemi, vést konverzaci v obchodě, u lékaře, objednat jídlo v restauraci, dát recept. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu, schopnost zjednodušeně interpretovat přečtený text, napsat dopis. Seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí - porovnání s životem v našich zemích, zvláštnosti různých regionů anglicky mluvících zemí - vyučující: Mgr. Olga Bushey

8. třída - učebnice: Tom Hutchinson – Project 3. Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích 500 slovních jednotek. Gramatika - znalost používání přítomných časů, minulého, budoucího času a předpřítomného času, modální slovesa, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, neurčitá zájmena, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, přivlastňování, frekvenční příslovce. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět sdělení v angličtině, schopnost vyjádření svého mínění, vyjádření postoje, zdůvodnění nesouhlasu, samostatná sdělení o sobě, přátelích, svých koníčcích, zvířecích miláčcích, svém městě, zemi, vést konverzaci v obchodě, u lékaře, objednat jídlo v restauraci. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu, schopnost zjednodušeně interpretovat přečtený text. Seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí - porovnání s životem v našich zemích, zvláštnosti různých regionů anglicky mluvících zemí - vyučující: Mgr. Olga Bushey

9. třída - učebnice: Tom Hutchinson – Project 4. Rozvoj základní slovní zásoby v nejběžnějších konverzačních situacích více než 500 slovních jednotek. Gramatika - znalost používání přítomných časů, minulého, budoucího času a předpřítomného času, modální slovesa, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, been and gone, neurčitá zájmena, vyjádření množství, stupňování přídavných jmen, přivlastňování, frekvenční příslovce. Rozvoj řečových dovedností – schopnost rozumět sdělení v angličtině, překlad filmu, hudby, příprava na budoucí povolání, počasí, zvířata, samostatná sdělení o sobě, přátelích, svých koníčcích, zvířecích miláčcích, svém městě, zemi, vést konverzaci v obchodě, u lékaře, objednat jídlo v restauraci, rozhovor na letišti apod. Práce s textem - rozvoj čtení s porozuměním textů, nácvik schopnosti vyhledávat informace v anglickém textu, schopnost zjednodušeně interpretovat přečtený text. Seznámení s reáliemi anglicky mluvících zemí – The UK, The USA, Australia and New Zealand, Canada - vyučující: Mgr. Olga Bushey

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2016