INFORMACE

Provoz školky
Úhrady
Stravování
Jídelníček
Obecní zpravodaj
Články k zamyšlení

Úhrady

Školné

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni platit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti v posledním ročníku docházky do mateřské školy mají vzdělávání bezúplatné. Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy je stanovena nejvýše na 12 měsíců.

V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let a děti, kterým byl povolen odklad školní docházky.

Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září, bude čerpat bezúplatnou docházku v období celého školního roku (1. září až 31. srpen).

Dítě, které má o jeden rok odloženou školní docházku, hradí úplatu  ve stanovené výši.

Výše uvedené ustanovení se vztahuje na děti bez zdravotního postižení. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

Podrobné informace: http://www.msmt.cz/file/19764

Pro aktuální školní rok je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 300 Kč/měsíc.

Rodiče dále platí tzv. „školní fond“ ve výši 100 Kč na VV pomůcky, pomůcky na akce apod. Do účetnictví fondu můžete nahlédnout v kanceláři MŠ.

Stravné

Stravné je úhrada za celodenní či polodenní stravování dítěte v mateřské škole. Celodenní stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, tj. 30,- Kč denně.

Děti, které odcházejí z MŠ po obědě, tedy hradí půldenní stravu tj. 24,- Kč.

Děti s odkladem školní docházky platí 32,- Kč.

Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb. Zálohy jsou vždy k 30. červnu a k 31. prosinci individuálně vyúčtovány a případné přeplatky jsou plátci bezhotovostně či v hotovosti vráceny.

Ze stravy je nutno dítě odhlásit předcházející den do 12.00 hod., pokud dítě není odhlášeno – rodič stravu hradí. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do jídlonosičů a to nejpozději do 12.00 hod. Nemá-li dítě uhrazenu stravu, nemůže nastoupit v ten den do MŠ.

Zálohová platba za celodenní stravné činí 600 Kč /měsíc.

Půldenní stravné činí 500 Kč/měsíc a děti s odkladem školní docházky platí 640 Kč/měsíc.

Oficiální stránky ZŠ a MŠ Andělská Hora - © Liddy 2017